ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
1.1 Jelen Általános Szállítási, Értékesítési Feltételek (továbbiakban:
ÁSZF) külön kikötés nélkül is irányadók minden, az NORTENE HOME DEPOT
EASTERN EUROPE Kft. (továbbiakban: Eladó) és a Megrendelő/Vevő
(továbbiakban: Vevő) között létrejött szerződésre.
1.2 Jelen ÁSZF-től való eltérés, ide értve a Vevő beszerzési
feltételeit is, csak akkor nyernek alkalmazást, ha azokat Eladó
előzetesen írásban elfogadta.
2. AJÁNLAT
2.1. Eladó ajánlata nem kötelező érvényű, lehet nyilvános
árjegyzéki vagy egyedi. A megrendelés akkor minősül
elfogadottnak, ha azt Eladó írásban visszaigazolja.
2.2 A rajzok, illusztrációk, műszaki paraméterek tájékoztató
jellegűek.
2.3 Eladó fenntartja a műszaki fejlesztést célzó változtatás jogát.
3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
3.1 Az adásvételi/szállítási szerződés Eladó és Vevő között akkor jön
létre, ha Eladó a megrendelést azonos tartalommal írásban
visszaigazolja.
3.2 Eltérő tartalmú megrendelés, visszaigazolás új ajánlatnak
minősül.
3.3 A szerződéssel azonos tekintet alá esik a Termék átvétele és
ellenértékének megfizetése.
4. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1 Ellenkező megállapodás hiányában az árak Eladó telephelyéről
történő elszállítással értendők (FCA paritás, INCOTERMS 2010).
4.2 Nem standard termék megrendelése az ellenérték 80%-ának
előre fizetésével válik érvényessé. Az előleg a vételárba beszámít.
4.3 Átutalással történő fizetés esetén a fizetési határidő 8 nap.
Átutalással történő fizetés egyedi vevő minősítéshez kötött.
4.4 Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot és behajtási költségátalányt is tartozik fizetni. Amennyiben
törlesztése a teljes tartozást nem fedezi, az összeget a költségekre,
kamatokra és végül a tőketartozásra kell betudni.
4.5 Egyoldalú beszámításra Megrendelő csak Eladó jóváhagyásával
jogosult.
4.6 Amennyiben Vevő 30 napot meghaladóan nem teljesíti
szerződéses fizetési kötelezettségét, vagy ellene csőd- vagy
felszámolási eljárás indul, Eladó jogosult a szerződéstől a nem
teljesített rész tekintetében elállni és az árut visszakövetelni.
5. TELJESÍTÉS
5.1 Készletről nem elérhető áru esetében a szállítási határidő a
gyártó cég visszaigazolásának függvénye.
5.2 Eladó szállítási kötelezettsége teljesítettnek minősül, amikor a
Terméket Vevő vagy megbízottja igazoltan átvette.
5.3 Amennyiben a megrendelés szerint a szállítás egy későbbi
időpontban történik, Eladó köteles írásban értesíteni Vevőt az
átadás/átvétel időpontjáról. Az átvételi késedelem 15. napjától a
Megrendelő az áru nettó értékének 1%-át/nap tartozik tárolási
díjként megfizetni.
5.4 Amennyiben Vevő az átvétellel 30 napot meghaladóan
késedelmeskedik, Eladó jogosult a szerződéstől elállni és Vevőtől
kárai megtérítését követelni.
5.5 30 napot meghaladó szállítási késedelem esetén Vevő jogosult
a szerződéstől elállni és a megfizetett vételárelőleg visszafizetését
követelni.
5.6 Mentesülnek a felek a késedelem jogkövetkezményei alól,
amennyiben azt vis major okozta. Ilyen esetben mindkét fél viseli a
nála felmerült károkat.
5.7 Valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítése
szempontjából a teljesítés helye Eladó székhelye.
6. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
6.1. A termék mindaddig Eladó tulajdonában marad, amíg Vevő az
Eladóval szembeni teljes tartozását nem rendezte.
6.2. Vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett
Terméket harmadik fél részére értékesíteni, azt bérbe, zálogba
vagy használatba adni. Kivételt képez ez alól, ha a tulajdonjogfenntartással
érintett árut Vevő harmadik személynek úgy
értékesíti, hogy Eladó tulajdonjog-fenntartását saját vevőjével
szemben is fenntartja és a megfelelő ellenértékről Eladó javára
lemond. Erről Eladót értesíteni kell. Ezen kikötés megszegése
esetén Vevő köteles az Eladónak a szerződésszegéssel okozott
teljes kárát megtéríteni.
7. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
7.1 A Termék átvételének helye eltérő megállapodás hiányában az
Eladó telephelye. A Termék átvételét a Vevő a szállítólevél
aláírásával igazolja.
7.2 A termék mennyiségi átvizsgálása az átvételkor történik. Az
átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi eltérést vagy minőségi
hibát Vevő a hiba felfedezésekor haladéktalanul köteles az Eladónál
írásban bejelenteni a Termékazonosító adatainak, a kifogásolt
termék mennyiségének, a hiba jellegének rövid leírásával és a
számlaszám megadásával. Vevő köteles lehetővé tenni, hogy Eladó
a hibát megvizsgálhassa és a reklamáció jogosságáról
meggyőződhessen.
8. SZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
8.1 Eladó felel azért, hogy a termék a teljesítés időpontjában
megfelel a szerződésben vagy jogszabályban előírt minőségi
követelményeknek.
Eladó a magyar jogszabályok előírásai és a gyártó felelősség
vállalása alapján Termékeire a teljesítéstől számított 12 hónap
szavatossággal, termékszavatossággal tartozik.
8.2 Az igény érvényesítésének előfeltétele az átvétel (vásárlás)
időpontját igazoló dokumentum bemutatása.
8.3 A szavatossági körbe tartozó megalapozott igényeket Eladó
választása szerint javítással vagy a hibás (alkat)rész cseréjével
díjmentesen orvosolja. Minden egyéb igény, különösen kártérítés,
kártalanítás kifejezetten kizárt.
8.4 A hibás Terméket megvizsgálása és javítása érdekében
Eladóhoz vissza kell juttatni.
8.5. Nem terjed ki Eladó felelőssége az alábbi okból bekövetkező
hibákra
- helytelen tárolás,
- mechanikai sérülés, környezeti hatás,
- nem rendeltetésszerű használat, a beépítési- és karbantartási
utasítás megszegése.
8.6 Eladó a Vevőnél bekövetkező bármilyen kárért, következményi
kárért, elmaradt haszonért csak akkor tartozik felelősséggel, ha azt
szerződéses kötelezettségének lényeges és szándékos
megszegésével maga okozta.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 Eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha azt vis
major okozza, így különösen, ha a késedelem külföldi vagy belföldi
hatósági intézkedésre, természeti katasztrófára, sztrájkra,
fuvarozási akadályra, stb. vezethető vissza.
9.2 Vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Eladó számítógépes
rendszerében rögzítse és azt marketing céljából felhasználja.
9.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 2013.
évi V. tv. rendelkezései az irányadók.
9.4 Felek a jelen szerződésből származó jogvitákra az Eladó
székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos
illetékességet kötik ki.
9.5. Jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek visszavonásig
érvényesek.
Albertirsa, 2015. január 05.